Strona główna

Rekrutacja 2013/2014

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne
STUDIA DOKTORANCKIE (III-stopnia)
w dyscyplinach BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN oraz MECHANIKA
na rok akademicki 2013/2014

O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny,
 • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,
 • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,
 • uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie studiów.

Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące wybrane oceny z toku studiów magisterskich oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia doktoranckie jest wartość wskaźnika rankingowego (R) obliczanego wg wzoru

R = OD + OP +OE + OT + JO + OR

w którym: OD – ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich, OP – ocena pracy dyplomowej, OE – ocena z egzaminu dyplomowego, OT – średnia z toku studiów, JO – ocena z języka obcego nowożytnego (końcowa), OR – ocena uzyskana w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Oceny JO oraz OP ustalane są na podstawie indeksu lub suplementu.

Szczegółowe kryteria zawierają zasady rekrutacji (plik do pobrania).

Kandydat na studia doktoranckie składa:

 • podanie do JM Rektora o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich, na którym powinno znajdować się oświadczenie osoby (profesora lub dr hab.) o gotowości podjęcia się funkcji opiekuna naukowego kandydata. Do podania można dołączyć wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada) lub opinię przyszłego opiekuna naukowego;
 • oświadczenie kierownika Katedry, zatrudniającej przyszłego opiekuna lub kandydata, o zapewnieniu doktorantowi pensum obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z planu studiów doktoranckich;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim lub równoważnym;
 • życiorys (CV);
 • wypełniony kwestionariusz osobowy;
 • zgodę zakładu pracy na uczestnictwo w zajęciach studium doktoranckiego - dotyczy kandydatów zatrudnionych na umowę o pracę - dokument ten nie jest obowiązkowy;
 • fotografie: 1 duża (dyplomowa), 2 małe (zgodnie z wymaganiami do dowodu osobistego).

Ponadto kandydat może złożyć:

 • podanie do JM Rektora o stypendium doktoranckie;
 • podanie do JM Rektora o zakwaterowanie w miasteczku akademickim - dotyczy kandydatów spoza Opola (podanie składa się za pośrednictwem Dziekana Wydziału);

Informacje dodatkowe:

 • kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi, starający się o przyjęcie na studia doktoranckie, mogą wystąpić w trybie indywidualnym o przeprowadzenie egzaminu rekrutacyjnego w formie dostosowanej do potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności kandydata w zakresie określonym w zasadach rekrutacji;
 • dokumenty należy składać w dziekanacie studiów doktoranckich (A-114), w okresie od 01.07.2013 r. do 09.09.2013 r.;
 • termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na 11.09.2013 r. na godz.9.00 w sali A102;
 • zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: informacje dotyczące osiągnięć kandydata z okresu studiów, planów naukowych kandydata i obszaru jego przyszłej działalności naukowej;
 • ogłoszenie listy przyjętych nastąpi do dnia 16.09.2013 r.;
 • termin rozpoczęcia studiów - 01.10.2013 r.;
 • szczegółowe dane zamieszczono w zakładce „studia doktoranckie";
 • bliższych informacji udzielają: mgr Hanna W. Fedczenko (774498487, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) oraz dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (774498370, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).

Pliki do pobrania:

 • Zasady rekrutacji 2013/2014
 • Podanie do JM Rektora PO z oświadczeniem opiekuna naukowego
 • Kwestionariusz osobowy
 • Oświadczenia kierownika katedry
 • Podanie o stypendium
 • Podanie o zakwaterowanie w miasteczku akademickim
 • Program studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym