Strona główna

Aktualności

Przedłużona rekrutacja na studia doktoranckie

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
ogłasza przedłużenie rekrutacji na 4-letnie stacjonarne 
STUDIA DOKTORANCKIE (III-stopnia) 
w dyscyplinach BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN oraz MECHANIKA 
na rok akademicki 2015/2016

Przedłużona rekrutacja na studia doktoranckie prowadzona jest według kryteriów obowiązujących w pierwszym terminie. Stąd też Kandydaci na studia doktoranckie składają niezbędne dokumenty według specyfikacji określonej w poprzednim ogłoszeniu.

więcej informacji w zakładce Rekrutacja

Komunikat

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuję, że wszyscy kandydaci na studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej spełnili wymogi określone w zasadach rekrutacji i zostali z dniem 17 września 2015 roku przyjęci na wnioskowane rodzaje studiów.

Rekrutacja 2015/2016

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne
STUDIA DOKTORANCKIE (III-stopnia) 
w dyscyplinach BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN oraz MECHANIKA
na rok akademicki 2015/2016

O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która: 

  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny lub też była beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
  • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,
  • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,
  • uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie studiów.

więcej informacji w zakładce Rekrutacja

Komunikat 5/2015

W załączeniu zawarto wzór sprawozdania doktoranta za semestr letni w roku ak. 2014/2015 oraz zakres przedmiotowy wymagany programem studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym, jako wykaz form zajęć realizowanych na danych semestrach, który należy wpisać do indeksu.

Indeks z wpisanymi zaliczeniami i egzaminami oraz wypełniony formularz sprawozdania należy przekazać do dziekanatu studiów doktoranckich (A-114) w terminie do 13 lipca 2015 roku.

Do pobrania: 

Podkategorie