Studia Doktoranckie - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności 2011

Aktualności
 
OGŁOSZENIE

II Ogólnopolska Konferencja "NIERZETELNOŚĆ NAUKOWA W POLSCE" - Politechnika Opolska 23-25.11.2011

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja "Forum Akademickiego" oraz Politechnika Opolska zaprasza do udziału w konferencji NIERZETELNOŚC NAUKOWA W POLSCE, która odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2011 r. w Politechnice Opolskiej.

Program konferencji, która będzie miała miejsce w auli Zespołu Dydaktycznego ŁĄCZNIK (ul. Mikołajczyka 16), znajduje się na stronie www.konferencja.plagiat.po.opole.pl

OGŁOSZENIE

Kolejna edycja przyjmowania wniosków na stypendia doktoranckie
dla słuchaczy II-IV roku studiów doktoranckich
prowadzonych na Wydziale Mechanicznym


Do dnia 7 października 2011 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012.
Przedmiotem konkursu jest 15 stypendiów doktoranckich, które będą przyznane na okres pięciu miesięcy, tj. od 1 października 2011 r. do 29 lutego 2012 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pok. A-12). W załącznikach należy przedstawić:
•   opinię opiekuna naukowego/promotora w zakresie postępów w realizacji pracy doktorskiej oraz aktywności naukowej,
•   wykaz dorobku naukowego za lata 2010-2011 wraz z punktacją i kserokopią pierwszej strony opublikowanych artykułów i komunikatów a także patentów i wzorów użytkowych.
Pierwszeństwo otrzymania stypendium mają osoby wykazujące aktywność naukową popartą wymiernym dorobkiem publikacyjnym oraz otwarciem przewodu doktorskiego.
Nowy wniosek stypendialny oraz kryteria punktacji określa Zarządzenie nr 57/2011 JM Rektora Politechniki Opolskiej. W przypadku publikacji współautorskich kilku doktorantów liczbę punktów dzieli się proporcjonalnie do liczby autorów. Szczegółowe kryteria zawiera „Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz cytowane Zarządzenie zmieniające wniosek stypendialny (załączniki 1 i 2) i kryteria punktacji”.

Bliższych informacji udzielają:

•   mgr Wałda Fedczenko (77-4006106, w.fedczenko@po.opole.pl
)
•   dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77-4006279, s.witczak@po.opole.pl
)   

Plik do pobrania:


Pliki do pobrania (*.doc):

Opublikowano: 2011-09-23

REKRUTACJA 2011/2012

WYDZIAŁ MECHANICZNY
 POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne
STUDIA DOKTORANCKIE

w dyscyplinie  
BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

na rok akademicki 2011/2012


O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny,

 • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,

 • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,

 • uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie studiów.


Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące wybrane oceny z toku studiów magisterskich oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kryterium decydującym o przyjęciu na te studia jest wartość wskaźnika rankingowego (R) obliczanego wg wzoru

R = OD + JO + OP + KW


w którym: OD - ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich, JO - ocena z języka obcego nowożytnego (końcowa), OP - ocena pracy dyplomowej, KW – punkty za rozmowę kwalifikacyjną. Oceny OD, JO oraz OP ustalane są na podstawie indeksu lub suplementu.
Szczegółowe kryteria zawierają zasady rekrutacji (plik do pobrania
).  

Kandydat na te studia powinien złożyć:

 • podanie do JM Rektora o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich oraz oświadczenie osoby (profesora lub dr hab.) o gotowości podjęcia się funkcji opiekuna naukowego kandydata. Do podania można dołączyć wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada) lub opinię przyszłego opiekuna naukowego;

 • oświadczenie kierownika Katedry, zatrudniającej przyszłego opiekuna lub kandydata, o zapewnieniu doktorantowi pensum obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z planu studiów doktoranckich;

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem;

 • CV lub życiorys;

 • opis zainteresowań naukowych

 • kwestionariusz osobowy;

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich);

 • zgodę zakładu pracy na uczestnictwo w zajęciach studium doktoranckiego - dotyczy kandydatów zatrudnionych na umowę o pracę -  dokument ten nie jest obowiązkowy;

 • fotografie: 1 duża (dyplomowa), 2 małe (legitymacyjne)


Ponadto kandydat może dołączyć:

 • podanie (wniosek) do JM Rektora o przyznanie stypendium doktoranckiego;  

 • podanie do JM Rektora o zakwaterowanie w Domu Studenta - dotyczy kandydatów spoza Opola.   


Informacje dodatkowe:

 • składanie dokumentów od 20.06.2011 r. do 19.09.2011 r.;  

 • termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na 20.09,2011 r. na godz.9.00 w sali A15;  

 • Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: informacje dotyczące osiągnięć kandydata z okresu studiów,  planów naukowych kandydata i obszaru jego przyszłej działalności naukowej;

 • ogłoszenie listy przyjętych nastąpi do dnia 21.09.2011 r.;

 • pierwsze zajęcia dydaktyczne odbędą się 03.10.2011 r.;

 • szczegółowe dane zamieszczono w zakładce „studia doktoranckie”;

 • bliższych informacji udzielają: mgr Hanna W. Fedczenko (774006106, w.fedczenko@po.opole.pl) oraz dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (774006279, s.witczak@po.opole.pl).


Pliki do pobrania:

Opublikowano: 2011-06-06

OGŁOSZNIE

Kolejna edycja przyjmowania wniosków na stypendia doktoranckie
dla słuchaczy I-IV roku studiów doktoranckich
prowadzonych na Wydziale Mechanicznym


W okresie od 23 maja do 7 czerwca 2011 roku należy składać wnioski o przyznanie kolejnej transzy stypendium doktoranckiego w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011.
Przedmiotem konkursu jest 15 stypendiów doktoranckich, które będą przyznane na okres czterech miesięcy, tj. od 1 czerwca do 30 września 2011 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pok. A-12).

W załącznikach należy przedstawić:

•   opinię opiekuna naukowego/promotora w zakresie postępów w realizacji pracy doktorskiej oraz aktywności naukowej,
•   wykaz dorobku naukowego za lata 2010-2011 wraz z pełnym opisem bibliograficznym i punktacją oraz kserokopią pierwszej strony opublikowanych artykułów i komunikatów.


Pierwszeństwo otrzymania stypendium mają osoby wykazujące aktywność naukową popartą wymiernym dorobkiem publikacyjnym oraz otwarciem przewodu doktorskiego.
Kryteria punktacji: 2pkt. za otwarty przewód doktorski, 2pkt za publikację w czasopiśmie z listy filadelfijskiej, 1pkt. za każdą publikację w innych czasopismach lub materiałach konferencyjnych. W przypadku publikacji współautorskich kilku doktorantów liczbę punktów dzieli się proporcjonalnie do liczby autorów. Szczegółowe kryteria zawiera „Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich”  


Bliższych informacji udzielają:
•   mgr Wałda Fedczenko (77-4006106, w.fedczenko@po.opole.pl
)
•   dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77-4006279, s.witczak@po.opole.pl
)   

Plik do pobrania:

•   Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich

•   Wniosek stypendialny z załącznikami

•   Umowa stypendialna

opublikowano: 2011-05-20

KOMUNIKAT 3

W dniach 18 – 20 maja 2011 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Chrobry” w Pokrzywnej (www.hotel-chrobry.pl) odbędą się V Jubileuszowe Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane przez Wydziały - Budownictwa, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny pod patronatem JM Rektora prof. Jerzego Skubisa oraz dziekanów: prof. Stefanii Grzeszczyk, prof. Mariana Łukaniszyna oraz prof. Bolesława Dobrowolskiego. Komitet Naukowy Warsztatów tworzą pracownicy Politechniki Opolskiej oraz innych Uczelni, którzy są aktualnie opiekunami naukowymi i promotorami doktorantów. Podczas Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie zeszytów naukowych z recenzowanymi obszernymi streszczeniami wystąpień doktorantów.
Analogicznie jak w poprzednich latach tematyka Warsztatów dotyczy postępów w badaniach naukowych słuchaczy studiów doktoranckich, prowadzonych w dyscyplinach: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotechnika, oraz tematyki pokrewnej.  
Organizatorzy wyrażają przekonanie, że ożywiona dyskusja w czasie sesji tematycznych i możliwość szerokich konsultacji z wieloma samodzielnymi pracownikami nauki, umożliwią doktorantom uściślenie tematyki wykonywanych prac doktorskich oraz będą sprzyjały wzajemnej integracji środowiska doktorantów Politechniki Opolskiej.  

UWAGA
Na miejsce Warsztatów został wybrany Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Chrobry” w Pokrzywnej.
Wcześniejsze informacje o innych ośrodkach są nieaktualne.

opublikowano: 2011-05-02
aktualizacja: 2011-05-06

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ogłasza konkurs na
najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską
oraz pracę magisterską lub studencką
na temat własności intelektualnej


czytaj więcej...

opublikowano: 2011-04-13

OGŁOSZENIE

Kolejna edycja przyjmowania wniosków na stypendia doktoranckie
dla słuchaczy I-IV roku studiów doktoranckich
prowadzonych na Wydziale Mechanicznym


Do dnia 28 lutego 2011 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011.
Przedmiotem konkursu jest 14 stypendiów doktoranckich, które będą przyznane na okres trzech miesięcy, tj. od 1 marca do 31 maja 2011 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pok. A-12). W załącznikach należy przedstawić:

 • opinię opiekuna naukowego/promotora w zakresie postępów w realizacji pracy doktorskiej oraz aktywności naukowej,

 • wykaz dorobku naukowego za lata 2010-2011 wraz z punktacją i kserokopią pierwszej strony opublikowanych artykułów i komunikatów.

Pierwszeństwo otrzymania stypendium mają osoby wykazujące aktywność naukową popartą wymiernym dorobkiem publikacyjnym oraz otwarciem przewodu doktorskiego.
Kryteria punktacji: 2pkt. za otwarty przewód doktorski, 2pkt za publikację w czasopiśmie z listy filadelfijskiej, 1pkt. za każdą publikację w innych czasopismach lub materiałach konferencyjnych. W przypadku publikacji współautorskich kilku doktorantów liczbę punktów dzieli się proporcjonalnie do liczby autorów. Szczegółowe kryteria zawiera „Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich”  

Bliższych informacji udzielają:


Plik do pobrania:


opublikowano: 2011-02-09

KOMUNIKAT 2

Przyjmowane są zgłoszenia na V Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane i finansowane przez Wydziały: Budownictwa, Elektrotechniki Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny, odbędą się w dniach 18 – 20 maja 2011 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Chrobry" – Pokrzywna (www.hotel-chrobry.pl)

W ramach Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie tematycznych Zeszytów Naukowych Politechniki Opolskiej z dwustronicowymi, recenzowanymi streszczeniami wystąpień doktorantów – wzór formularza oraz recenzji (opinii o opracowaniu) do pobrania – (szablon, arkusz recenzji).

Zgodnie z przyjętą konwencją doktoranci, którzy w najbliższym czasie przed lub po Warsztatach zamierzają otworzyć lub zamknąć przewód doktorski zobowiązani są do wygłoszenia referatu w sesjach roboczych, mając do dyspozycji max. 30 min. (z dyskusją). Pozostali słuchacze studiów doktoranckich przygotowują referat (max. 20 min. z dyskusją) lub plakat. Decyzja co do formy prezentacji powinna być podjęta przez w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem doktoranta i zamieszczona na arkuszu zgłoszeniowym – (zgłoszenie doktoranta, opiekuna naukowego/promotora).

Ważne terminy:

 • 30 stycznia 2011 – przekazanie kierownikowi studiów doktoranckich dwustronicowego tekstu artykułu opracowanego, wg złączonego szablonu;

 • 28 lutego 2011 – przekazanie opracowanego, wg szablonu, poprawionego tekstu artykułu (wystąpienia na warsztatach) oraz „opinii o opracowaniu” (recenzji), której autorem nie może być opiekun naukowy/promotor;

 • 21 marca 2011 – przekazanie karty zgłoszenia uczestnika studiów doktoranckich do Właściwego Dziekanatu ds. Studiów Doktoranckich;

 • 18–20 maja 2011 – V Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej.


Miejsce Warsztatów: Ośrodek Szkoleniowo–Wypoczynkowy "Chrobry" – Pokrzywna (www.hotel-chrobry.pl
).
Adres: Pokrzywna 69, 48-267 Jarnołtówek, (77) 439-75-56(77) 439-75-77.


Pliki do pobrania:


Bliższych informacji udzielają:

mgr Hanna Wałda Fedczenko (77 4006106, w.fedczenko@po.opole.pl)
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77 4006279, s.witczak@po.opole.pl
)   

opublikowano: 2011-02-09

KOMUNIKAT 1

V Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane przez Wydziały: Budownictwa, Elektrotechniki Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny, odbędą się w dniach 18 – 20 maja 2011 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Drogowiec” w Pokrzywnej  (www.drogowiec.xwp.pl).
Warsztaty są w całości finansowane ze środków organizujących je Wydziałów. W ramach Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie tematycznych Zeszytów Naukowych Politechniki Opolskiej z dwustronicowymi, recenzowanymi streszczeniami wystąpień doktorantów – wzór formularza do pobrania.
Zgodnie z przyjętą konwencją doktoranci, którzy w najbliższym czasie przed lub po Warsztatach zamierzają otworzyć lub zamknąć przewód doktorski zobowiązani są do wygłoszenia referatu w sesjach roboczych, mając do dyspozycji max. 30 min. (z dyskusją). Pozostali słuchacze studiów doktoranckich przygotowują referat (max. 20 min. z dyskusją) lub plakat. Decyzja co do formy prezentacji powinna być podjęta przez w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem doktoranta.
Nie przewiduje się obecności osób towarzyszących.

Ważne terminy:

30 stycznia 2011 – przekazanie kierownikowi studiów doktoranckich dwustronicowego tekstu artykułu opracowanego, wg złączonego szablonu;
28 lutego 2011
– przekazanie opracowanego, wg szablonu, poprawionego tekstu artykułu (wystąpienia na warsztatach) oraz „opinii o opracowaniu” (recenzji), której autorem nie może być opiekun naukowy/promotor;
21 marca 2011
– przekazanie karty zgłoszenia uczestnika studiów doktoranckich do Właściwego Dziekanatu ds. Studiów Doktoranckich;
18–20 maja 2011
– V Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej.

Miejsce Warsztatów:
Ośrodek Szkoleniowo–Wypoczynkowy „Drogowiec” w Pokrzywnej
(www.drogowiec.xwp.pl
).
Adres: Pokrzywna 64, 48-267 Jarnołtówek, (77) 439-75-56, 439-75-77.
Dodatkowe informacje:

Pozostałe informacje (w tym wzory kart zgłoszenia) zostaną podane w komunikacie nr 2.Pliki do pobrania:OGŁOSZENIE

Termin egzaminu z przedmiotu obieralnego

W dniu 31 stycznia 2011 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w nowej sali Senatu Politechniki Opolskiej rozpocznie się egzamin z przedmiotu obieralnego dla uczestników studiów doktoranckich. Do egzaminu powinni przystąpić słuchacze II, III i IV roku studiów.

Termin dodatkowego egzaminu z tego przedmiotu został ustalony (w sali
D-216) na dzień 7 lutego 2011 r. (poniedziałek) - godz. 9:00.


OGŁOSZENIE

Seminaria Naukowe Wydziału Mechanicznego
Politechniki Opolskiej
Seminaria Naukowe Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2010/2011 odbywać się będą w poniedziałki w godzinach
od 12:00 do 13:30 w ogłaszanych w tym zakresie terminach.
Przypominam, że obecność doktorantów na Seminariach Wydziałowych jest obowiązkowa i będzie uwzględniana w aktywności naukowej doktoranta.

Kierownik studiów doktoranckich:
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO

OGŁOSZENIE

Stypendia doktoranckie na rok akademicki 2010/2011
dla słuchaczy II-IV roku studiów doktoranckich
prowadzonych na Wydziale Mechanicznym


Do dnia 04 października 2010 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2010/2011.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego (pok. A-12). W załącznikach należy przedstawić:

 • opinię opiekuna naukowego/promotora w zakresie postępów w realizacji pracy doktorskiej oraz aktywności naukowej,

 • wykaz publikacji za rok akademicki 2009/2010 wraz z punktacją i kserokopią pierwszej strony artykułów.


Pierwszeństwo otrzymania stypendium mają osoby wykazujące aktywność naukową popartą wymiernym dorobkiem publikacyjnym oraz otwarciem przewodu doktorskiego.


Kryteria punktacji: 2pkt. za otwarty przewód doktorski, 2pkt za publikację w czasopiśmie z listy filadelfijskiej, 1pkt. za każdą publikację w innych czasopismach lub materiałach konferencyjnych. W przypadku publikacji współautorskich kilku doktorantów liczbę punktów dzieli się proporcjonalnie do liczby  autorów.


Bliższych informacji udzielają:

 • mgr Wałda Fedczenko (77-4006106, w.fedczenko@po.opole.pl)

 • dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77-4006279, s.witczak@po.opole.pl)


Pliki do pobrania:


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego