Studia Doktoranckie - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności 2012

Aktualności
 
NOWY REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH

Nowy regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 1 października 2012 do pobrania tutaj

OGŁOSZENIE 4/2012

Konkurs na stypendia doktoranckie
Dla Doktorantów I-IV roku studiów doktoranckich
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej

Do dnia 22 października 2012 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013. Okres przyjmowania wniosków   podyktowany jest terminem rozstrzygnięcia konkursu na stypendia ze środków EFS.

więcej

OGŁOSZENIE 3/2012

Konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego
dla 30 % najlepszych Doktorantów I-IV roku studiów doktoranckich
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej

Do dnia 22 października 2012 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2012/2013. Przedłużenie terminu przyjmowania wniosków poza 15 października (co wynika z Zarządzenie nr 30/2012 JM Rektora Politechniki Opolskiej) jest podyktowane terminem rozstrzygnięcia konkursu na stypendia ze środków EFS.

więcej

OGŁOSZENIE

Wydziałowa Komisji Rekrutacyja
dla doktorantów Wydziału Mechanicznego


informuje,  że wszyscy kandydaci na studia doktoranckie spełnili wymogi formalne, określone w zasadach rekrutacji i zostali przyjęci na I rok studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej.

Składam gratulacje i zapraszam na zajęcia

Kierownik studiów doktorackich

Rekrutacja 2012/2013

WYDZIAŁ MECHANICZNY
 POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
ogłasza dodatkową rekrutację na 4-letnie stacjonarne
STUDIA DOKTORANCKIE

w dyscyplinach  
BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
oraz MECHANIKA
na rok akademicki 2012/2013

O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny,

 • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,

 • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,

 • uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie studiów.


Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące wybrane oceny z toku studiów magisterskich oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kryterium decydującym o przyjęciu na te studia jest wartość wskaźnika rankingowego (R) obliczanego wg wzoru


R = OD + JO + OP + KW


w którym: OD - ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich, JO - ocena z języka obcego nowożytnego (końcowa), OP - ocena pracy dyplomowej, KW – punkty za rozmowę kwalifikacyjną. Oceny OD, JO oraz OP ustalane są na podstawie indeksu lub suplementu.
Szczegółowe kryteria zawierają zasady rekrutacji (plik do pobrania
).  


Kandydat na te studia powinien złożyć:

 • podanie do JM Rektora o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich oraz oświadczenie osoby (profesora lub dr hab.) o gotowości podjęcia się funkcji opiekuna naukowego kandydata. Do podania można dołączyć wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada) lub opinię przyszłego opiekuna naukowego;

 • oświadczenie kierownika Katedry, zatrudniającej przyszłego opiekuna lub kandydata, o zapewnieniu doktorantowi pensum obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z planu studiów doktoranckich;

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem;

 • CV lub życiorys;

 • opis zainteresowań naukowych;

 • kwestionariusz osobowy;

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich);

 • zgodę zakładu pracy na uczestnictwo w zajęciach studium doktoranckiego - dotyczy kandydatów zatrudnionych na umowę o pracę -  dokument ten nie jest obowiązkowy;

 • fotografie: 1 duża (dyplomowa), 2 małe (legitymacyjne)


Ponadto kandydat może dołączyć:

 • podanie (wniosek) do JM Rektora o przyznanie stypendium doktoranckiego;  

 • podanie do JM Rektora o zakwaterowanie w Domu Studenta - dotyczy kandydatów spoza Opola.   


Informacje dodatkowe:

 • składanie dokumentów od 21.09.2012 r. do 27.09.2012 r. do godz. 12:00;

 • termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na 27.09,2012 r. na godz. 12.30 w sali A15;  

 • Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: informacje dotyczące osiągnięć kandydata z okresu studiów,  planów naukowych kandydata i obszaru jego przyszłej działalności naukowej;

 • ogłoszenie listy przyjętych nastąpi do dnia 28.09.2012 r.;

 • pierwsze zajęcia dydaktyczne odbędą się 01.10.2012 r.;

 • szczegółowe dane zamieszczono w zakładce „studia doktoranckie”;

 • bliższych informacji udzielają: mgr Hanna W. Fedczenko (774498487, w.fedczenko@po.opole.pl) oraz dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (774498370, s.witczak@po.opole.pl).


Pliki do pobrania w zakładce >>rekrutacja

opublikowano 2012-09-21

Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Partnerami: Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do projektu systemowego pt. Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rekrutacja do projektu odbywa się w dniach od 12 do 24 września 2012r.

więcej informacji

OGŁOSZENIE

Przedłuża się do dnia 7 września 2012 roku do godz. 14.00 termin składania wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego dla 30% najlepszych Doktorantów I-IV roku studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej.  

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego (pok. A-12).

                  Kierownik studiów doktoranckich
opublikowano: 2012-09-06

OGŁOSZENIE

Konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego
dla 30 % najlepszych Doktorantów I-IV roku studiów doktoranckich
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej


Do dnia 3 września 2012 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2011/2012.

Przedmiotem konkursu są kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego (800 PLN), które będą przyznane na okres 9 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego (pok. A-12).

więcej informacji

Rekrutacja 2012/2013

WYDZIAŁ MECHANICZNY
 POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne
STUDIA DOKTORANCKIE

w dyscyplinach  
BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
oraz MECHANIKA
na rok akademicki 2012/2013

O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny,

 • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,

 • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,

 • uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie studiów.


Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące wybrane oceny z toku studiów magisterskich oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kryterium decydującym o przyjęciu na te studia jest wartość wskaźnika rankingowego (R) obliczanego wg wzoru


R = OD + JO + OP + KW


w którym: OD - ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich, JO - ocena z języka obcego nowożytnego (końcowa), OP - ocena pracy dyplomowej, KW – punkty za rozmowę kwalifikacyjną. Oceny OD, JO oraz OP ustalane są na podstawie indeksu lub suplementu.
Szczegółowe kryteria zawierają zasady rekrutacji (plik do pobrania
).  


Kandydat na te studia powinien złożyć:

 • podanie do JM Rektora o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich oraz oświadczenie osoby (profesora lub dr hab.) o gotowości podjęcia się funkcji opiekuna naukowego kandydata. Do podania można dołączyć wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada) lub opinię przyszłego opiekuna naukowego;

 • oświadczenie kierownika Katedry, zatrudniającej przyszłego opiekuna lub kandydata, o zapewnieniu doktorantowi pensum obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z planu studiów doktoranckich;

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem;

 • CV lub życiorys;

 • opis zainteresowań naukowych;

 • kwestionariusz osobowy;

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich);

 • zgodę zakładu pracy na uczestnictwo w zajęciach studium doktoranckiego - dotyczy kandydatów zatrudnionych na umowę o pracę -  dokument ten nie jest obowiązkowy;

 • fotografie: 1 duża (dyplomowa), 2 małe (legitymacyjne)


Ponadto kandydat może dołączyć:

 • podanie (wniosek) do JM Rektora o przyznanie stypendium doktoranckiego;  

 • podanie do JM Rektora o zakwaterowanie w Domu Studenta - dotyczy kandydatów spoza Opola.   


Informacje dodatkowe:

 • składanie dokumentów od 29.06.2012 r. do 17.09.2012 r.;  

 • termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na 19.09,2012 r. na godz.9.00 w sali A15;  

 • Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: informacje dotyczące osiągnięć kandydata z okresu studiów,  planów naukowych kandydata i obszaru jego przyszłej działalności naukowej;

 • ogłoszenie listy przyjętych nastąpi do dnia 20.09.2012 r.;

 • pierwsze zajęcia dydaktyczne odbędą się 01.10.2012 r.;

 • szczegółowe dane zamieszczono w zakładce „studia doktoranckie”;

 • bliższych informacji udzielają: mgr Hanna W. Fedczenko (774498487, w.fedczenko@po.opole.pl) oraz dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (774498370, s.witczak@po.opole.pl).


Pliki do pobrania w zakładce >>rekrutacja

opublikowano 2012-06-28

KOMUNIKAT 2/2012

W dniach 20 – 22 czerwca 2012 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Chrobry” w Pokrzywnej (www.hotel-chrobry.pl) odbędą się VI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane przez Wydziały - Budownictwa, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny pod patronatem JM Rektora prof. Jerzego Skubisa oraz dziekanów: prof. Stefanii Grzeszczyk, prof. Bolesława Dobrowolskiego oraz prof. Mariana Łukaniszyna.
Organizatorzy życzą uczestnikom warsztatów udanych obrad a doktorantom także spełnienia oczekiwań związanych z realizacją swoich zamierzeń naukowych.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO


W załączeniu
- szczegółowy program warsztatów

KOMUNIKAT 1/2012

W dniach 20 – 22 czerwca 2012 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Chrobry” w Pokrzywnej (www.hotel-chrobry.pl) odbędą się VI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane przez Wydziały - Budownictwa, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny pod patronatem JM Rektora prof. Jerzego Skubisa oraz dziekanów: prof. Stefanii Grzeszczyk, prof. Bolesława Dobrowolskiego oraz prof. Mariana Łukaniszyna.

Komitet Naukowy Warsztatów tworzą pracownicy Politechniki Opolskiej oraz innych Uczelni, którzy są aktualnie opiekunami naukowymi i promotorami doktorantów. Podczas Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie zeszytów naukowych z recenzowanymi obszernymi streszczeniami wystąpień doktorantów.

Zgodnie z przyjętą konwencją doktoranci, którzy w najbliższym czasie przed lub po Warsztatach zamierzają otworzyć lub zamknąć przewód doktorski zobowiązani są do wygłoszenia referatu w sesjach roboczych, mając do dyspozycji max. 30 min. (z dyskusją). Pozostali słuchacze studiów doktoranckich przygotowują referat (max. 20 min. z dyskusją) lub plakat. Decyzja co do formy prezentacji powinna być podjęta przez doktoranta w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem i zaznaczona na arkuszu zgłoszeniowym – (zgłoszenie doktoranta
, opiekuna naukowego/promotora).

Organizatorzy wyrażają przekonanie, że ożywiona dyskusja w czasie sesji tematycznych i możliwość szerokich konsultacji z wieloma samodzielnymi pracownikami nauki, umożliwią doktorantom uściślenie tematyki wykonywanych prac doktorskich oraz będą sprzyjały wzajemnej integracji środowiska doktorantów Politechniki Opolskiej.  

Ważne terminy:

1 czerwca 2012 –
przekazanie karty zgłoszenia do właściwego dziekanatu ds. studiów doktoranckich.  
20–22 czerwca 2012 –
VI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, które rozpoczynają się 20.06 - środa o godz.15.00 (obiad w godz.13.00-14.30) i trwają do piątku -22.06 do godz.15.00 (obiad od godz.13.00). Dojazd uczestników na warsztaty we własnym zakresie.   

Pliki do pobrania:
•   Karta zgłoszenia doktoranta

•   Karta zgłoszenia opiekuna naukowego/promotora
  

Szczegółowy program warsztatów zostanie podany w komunikacie 2.  


Bliższych informacji udzielają:

•   mgr Wałda Fedczenko (77-4006106, w.fedczenko@po.opole.pl
)
•   dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77-4006279, s.witczak@po.opole.pl
)   

OGŁOSZENIE

Doktoranci zobowiązani są do 30 stycznia 2012 roku opracować 4 stronicowy artykuł (wg zamieszczonego szablonu), który po korekcie redakcyjnej i recenzji zostanie zamnieszczony w przygotowywanym ZN Politechniki Opolskiej seria: Mechanika, w związku z kolejnymi Warsztatami Doktoerantów PO.

Treść i formę artykułu należy skonsultować z opiekunem naukowym pod kątem jego tematyki oraz treści w odniesieniu do wymogów i zakresu oceny wyszczególnionej w załączonym arkuszu recenzji.

Kolejne VI Warsztaty Doktorantów PO planowane są wstępnie w okresie 23-26 maja 2012 roku. Blizsze dane zostaną przekazane w stosownym komunikacie.

Pliki do pobrania:
- szablon

- arkusz recenzji


Bliższych informacji udziela kierownik studiów doktoranckich:
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77 4006279, s.witczak@po.opole.pl
)


Opublikowano: 2012-01-05

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego