Studia Doktoranckie - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności 2013

Aktualności
 
 
Komunikat 5/2013

Konkurs na stypendia doktoranckie
dla Doktorantów I-IV roku studiów doktoranckich
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej


Do dnia 28 października 2013 roku do godz. 14.00 należy składać wnioski o przyznanie, na rok akademicki 2013/2014, stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia. Okres przyjmowania wniosków  podyktowany jest terminem rozstrzygnięcia konkursu na stypendia ze środków EFS.
Przedmiotem konkursu są stypendia doktoranckie, oraz możliwość uzyskania ich zwiększenia na okres dwunastu miesięcy, tj. od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.
Wnioski, oddzielnie na stypendium oraz na zwiększenie stypendium, wraz z załącznikami należy składać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego (pok. A-114).


W załącznikach należy przedstawić:
Doktoranci roku I: wypełnione wnioski wraz opiniami opiekuna naukowego/promotora oprócz części dokumentującej dorobek naukowy (konkurs będzie rozstrzygany na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego). Dopuszcza się także złożenie wykazu dorobku naukowy z poprzedniego okresu studiów, lecz będzie miało to znaczenie tylko w przypadku równości punktów przez większą liczbę doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium.
Doktoranci lat II-IV: wykaz dorobku naukowego za lata 2012/2013 wraz z punktacją i kserokopią pierwszej strony opublikowanych artykułów i komunikatów a także patentów i wzorów użytkowych wraz z opinią opiekuna naukowego/promotora. Kopie pozycji dorobku naukowego można dołączyć tylko do jednego z wniosków (np. wniosku o stypendium doktoranckie), o ile dotyczą one, w obu przypadkach, tych samych pozycji.

Bliższych informacji udzielają:
mgr Hanna W. Fedczenko (77 449 8487 h.fedczenko@po.opole.pl )
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77 449 8370; s.witczak@po.opole.pl)

Plik do pobrania:

Pliki (do pobrania) do wniosku o zwiększenia stypendium doktoranckiego:

opublikowano 14.10.2013

Rekrutacja 2013/2014

WYDZIAŁ MECHANICZNY
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne
STUDIA DOKTORANCKIE (III-stopnia)

w dyscyplinach
BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
oraz MECHANIKA
na rok akademicki 2013/2014


O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny,

 • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,

 • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,

 • uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie studiów.


Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące wybrane oceny z toku studiów magisterskich oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia doktoranckie jest wartość wskaźnika rankingowego (R) obliczanego wg wzoru

R = OD + OP +OE + OT + JO + OR

w którym: OD ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich, OP ocena pracy dyplomowej, OE ocena z egzaminu dyplomowego, OT średnia z toku studiów,  JO ocena z języka obcego nowożytnego (końcowa), OR ocena uzyskana w wyniku rozmowy  kwalifikacyjnej. Oceny JO oraz OP ustalane są na podstawie indeksu lub suplementu.
Szczegółowe kryteria zawierają zasady rekrutacji (plik do pobrania
).

Kandydat na studia doktoranckie składa:

 • podanie do JM Rektora o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich, na którym powinno znajdować się oświadczenie osoby (profesora lub dr hab.) o gotowości podjęcia się funkcji opiekuna naukowego kandydata. Do podania można dołączyć wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada) lub opinię przyszłego opiekuna naukowego;

 • oświadczenie kierownika Katedry, zatrudniającej przyszłego opiekuna lub kandydata, o zapewnieniu doktorantowi pensum obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z planu studiów doktoranckich;

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim lub równoważnym;

 • życiorys (CV);

 • wypełniony kwestionariusz osobowy;

 • zgodę zakładu pracy na uczestnictwo w zajęciach studium doktoranckiego - dotyczy kandydatów zatrudnionych na umowę o pracę - dokument ten nie jest obowiązkowy;

 • fotografie: 1 duża (dyplomowa), 2 małe (zgodnie z wymaganiami do dowodu osobistego).


Ponadto kandydat może złożyć:

 • podanie do JM Rektora o stypendium doktoranckie;

 • podanie do JM Rektora o zakwaterowanie w miasteczku akademickim - dotyczy kandydatów spoza Opola (podanie składa się za pośrednictwem Dziekana Wydziału);


Informacje dodatkowe:

 • kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi, starający się o przyjęcie na studia doktoranckie, mogą wystąpić w trybie indywidualnym o przeprowadzenie egzaminu rekrutacyjnego w formie dostosowanej do potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności kandydata w zakresie określonym w zasadach rekrutacji;   

 • dokumenty należy składać w dziekanacie studiów doktoranckich (A-114), w okresie od 01.07.2013 r. do 09.09.2013 r.;

 • termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na 11.09.2013 r. na godz.9.00 w sali A102;

 • zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: informacje dotyczące osiągnięć kandydata z okresu studiów, planów naukowych kandydata i obszaru jego przyszłej działalności naukowej;

 • ogłoszenie listy przyjętych nastąpi do dnia 16.09.2013 r.;

 • termin rozpoczęcia studiów -  01.10.2013 r.;

 • szczegółowe dane zamieszczono w zakładce „studia doktoranckie";

 • bliższych informacji udzielają: mgr Hanna W. Fedczenko (774498487, h.fedczenko@po.opole.pl) oraz dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (774498370, s.witczak@po.opole.pl).


Pliki do pobrania:
Zasady rekrutacji 2013/2014

Podanie do JM Rektora PO  z oświadczeniem opiekuna naukowego

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kierownika katedry

Podanie o stypendium

Podanie o zakwaterowanie w miasteczku akademickim

Program studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym

KOMUNIKAT 4/2013

W załączeniu zamieszczono pełny program VII Środowiskowych Warsztatów Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowanych pod patronatem JM Rektora prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa.  

Uwagi:

 • Czas wygłaszania referatów związanych z otwarciem (o) lub zamknięciem (z) przewodu doktorskiego nie może przekroczyć 20 minut. W obradach obowiązkowo powinien uczestniczyć  opiekun/promotor doktoranta.

 • Czas wygłaszania referatów nie związanych z otwarciem/zamknięciem przewodu doktorskiego nie może przekroczyć 10 minut.

 • Sesje plakatowe będą poprzedzone krótkimi (max. 3 minuty) prezentacjami multimedialnymi. Wymiary plakatu nie powinny przekroczyć formatu A1.

 • Prezentacje multimedialne należy przygotować w programie PowerPoint i zapisać w formacie wersji MS Office 97-2003 oraz zainstalować na komputerze przed rozpoczęciem sesji.


program warsztatów


Bliższych informacji udzielają

mgr Hanna W. Fedczenko (77-4498487) h.fedczenko@po.opole.pl
dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski, prof. PO (77-4498452)
b.dobrowolski@po.opole.pl
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (77-4498366)
s.witczak@po.opole.pl

Organizatorzy Warsztatów
Opublikowano 06.06.2013KOMUNIKAT 3/2013

Informuję, że został opracowany program VII Środowiskowych Warsztatów Doktorantów Politechniki Opolskiej. Ewentualne uwagi w zakresie zmian w tytułach i terminach wystąpień można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca (środa) do godz. 12.00. Zgłoszone uwagi zostaną (w miarę możliwości) uwzględnione w końcowej wersji programu.

Uwagi dodatkowe do programu:
- zakwaterowanie 12 czerwca (środa) od godz. 11.00
- obiad 12 czerwca w godz. 13.00-14.00.


Bliższych inforamcji udzielająOrganizatorzy Warsztatów
Opublikowano 31.05.2013

KOMUNIKAT 2/2013

Informuję, że na miejsce VII Środowiskowych Warsztatów Doktoranckich został wybrany Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Chrobry" w Pokrzywnej (www.hotel-chrobry.pl).
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Warsztaty odbędą się w dniach 12-14 czerwca br. Poniżej zamieszczono pliki do pobrania, które ułatwią organizatorom opracowanie szczegółowego programu warszatów.


Wypełnione karty zgłoszeń należy przekazać do właściwego dziekanatu d/s studiów doktoranckich do dnia 27 maja br. Szczegółowy program Warsztatów zostanie opublikowany w kolejnym komunikacie.

Bliższych inforamcji udzielają

Organizatorzy Warsztatów
Opublikowano 08.05.2013

KOMUNIKAT 1/2013

     VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, organizowane przez Wydziały: Budownictwa,  Elektrotechniki Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny, odbędą się w dniach 12 14 czerwca 2013 roku w jednym z wybranych (w drodze przetargu) ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych na Opolszczyźnie.  
     Komitet Naukowy Warsztatów tworzą pracownicy Politechniki Opolskiej oraz innych Uczelni, którzy są aktualnie opiekunami naukowymi i promotorami doktorantów.
Podczas Warsztatów przewiduje się sesje plenarne, sesje robocze i posterowe oraz wydanie zeszytów naukowych z recenzowanymi obszernymi streszczeniami wystąpień doktorantów do 4 stron.
     Zgodnie z przyjętą konwencją doktoranci, którzy w najbliższym czasie przed lub po Warsztatach zamierzają otworzyć lub zamknąć przewód doktorski zobowiązani są do wygłoszenia referatu w sesjach roboczych, mając do dyspozycji max. 30 min. (z dyskusją). Pozostali słuchacze studiów doktoranckich przygotowują referat (max. 15 min. z dyskusją) lub plakat. Decyzja co do formy prezentacji powinna być podjęta przez doktoranta w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem i zaznaczona na arkuszu zgłoszeniowym
(zgłoszenie doktoranta, opiekuna naukowego/promotora).
     Organizatorzy wyrażają przekonanie, że ożywiona dyskusja w czasie sesji tematycznych i możliwość szerokich konsultacji z wieloma samodzielnymi pracownikami nauki, umożliwią doktorantom uściślenie tematyki wykonywanych prac doktorskich oraz będą sprzyjały wzajemnej integracji środowiska doktorantów Politechniki Opolskiej.  

Ważne terminy:
25 marca 2013
przekazanie kierownikowi studiów doktoranckich wstępnej deklaracji uczestnictwa w warsztatach;
15 kwietnia 2013
przekazanie opracowanego, wg szablonu, tekstu artykułu (wystąpienia na warsztatach) oraz „opinii o opracowaniu” (recenzji), której autorem nie może być opiekun naukowy/promotor;
15 kwietnia 2013
przekazanie karty zgłoszenia uczestnika studiów doktoranckich do Właściwego Dziekanatu ds. Studiów Doktoranckich z ostateczną deklaracją co do formy prezentacji (w tym otwarcie/zamknięcie przewodu doktorskiego). Właściwe wzory kart zgłoszenia uczestnictwa zostaną podane w kolejnym komunikacie;
12
14 czerwca 2013 VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej,


Pliki do pobrania:  


Bliższych informacji udzielają:

mgr Hanna W. Fedczenko ( 77-4498487 )  h.fedczenko@po.opole.pl)
dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski, prof. PO ( 77-4498452 )  b.dobrowolski@po.opole.pl)  
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO ( 77-4498366 )
s.witczak@po.opole.pl)   

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego