Studia Doktoranckie - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Rekrutacja

Rekrutacja 2013/2014

WYDZIAŁ MECHANICZNY
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne
STUDIA DOKTORANCKIE (III-stopnia)

w dyscyplinach
BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
oraz MECHANIKA
na rok akademicki 2013/2014


O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny,

 • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,

 • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,

 • uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie studiów.


Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące wybrane oceny z toku studiów magisterskich oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia doktoranckie jest wartość wskaźnika rankingowego (R) obliczanego wg wzoru

R = OD + OP +OE + OT + JO + OR

w którym: OD ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich, OP ocena pracy dyplomowej, OE ocena z egzaminu dyplomowego, OT średnia z toku studiów,  JO ocena z języka obcego nowożytnego (końcowa), OR ocena uzyskana w wyniku rozmowy  kwalifikacyjnej. Oceny JO oraz OP ustalane są na podstawie indeksu lub suplementu.
Szczegółowe kryteria zawierają zasady rekrutacji (plik do pobrania
).

Kandydat na studia doktoranckie składa:

 • podanie do JM Rektora o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich, na którym powinno znajdować się oświadczenie osoby (profesora lub dr hab.) o gotowości podjęcia się funkcji opiekuna naukowego kandydata. Do podania można dołączyć wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada) lub opinię przyszłego opiekuna naukowego;

 • oświadczenie kierownika Katedry, zatrudniającej przyszłego opiekuna lub kandydata, o zapewnieniu doktorantowi pensum obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z planu studiów doktoranckich;

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim lub równoważnym;

 • życiorys (CV);

 • wypełniony kwestionariusz osobowy;

 • zgodę zakładu pracy na uczestnictwo w zajęciach studium doktoranckiego - dotyczy kandydatów zatrudnionych na umowę o pracę - dokument ten nie jest obowiązkowy;

 • fotografie: 1 duża (dyplomowa), 2 małe (zgodnie z wymaganiami do dowodu osobistego).


Ponadto kandydat może złożyć:

 • podanie do JM Rektora o stypendium doktoranckie;

 • podanie do JM Rektora o zakwaterowanie w miasteczku akademickim - dotyczy kandydatów spoza Opola (podanie składa się za pośrednictwem Dziekana Wydziału);


Informacje dodatkowe:

 • kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi, starający się o przyjęcie na studia doktoranckie, mogą wystąpić w trybie indywidualnym o przeprowadzenie egzaminu rekrutacyjnego w formie dostosowanej do potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności kandydata w zakresie określonym w zasadach rekrutacji;   

 • dokumenty należy składać w dziekanacie studiów doktoranckich (A-114), w okresie od 01.07.2013 r. do 09.09.2013 r.;

 • termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na 11.09.2013 r. na godz.9.00 w sali A102;

 • zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: informacje dotyczące osiągnięć kandydata z okresu studiów, planów naukowych kandydata i obszaru jego przyszłej działalności naukowej;

 • ogłoszenie listy przyjętych nastąpi do dnia 16.09.2013 r.;

 • termin rozpoczęcia studiów -  01.10.2013 r.;

 • szczegółowe dane zamieszczono w zakładce „studia doktoranckie";

 • bliższych informacji udzielają: mgr Hanna W. Fedczenko (774498487, h.fedczenko@po.opole.pl) oraz dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (774498370, s.witczak@po.opole.pl).


Pliki do pobrania:
Zasady rekrutacji 2013/2014

Podanie do JM Rektora PO  z oświadczeniem opiekuna naukowego

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kierownika katedry

Podanie o stypendium

Podanie o zakwaterowanie w miasteczku akademickim

Program studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym

Dodatkowa Rekrutacja 2012/2013

WYDZIAŁ MECHANICZNY
 POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
ogłasza dodatkową rekrutację na 4-letnie stacjonarne
STUDIA DOKTORANCKIE

w dyscyplinach  
BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
oraz MECHANIKA
na rok akademicki 2012/2013

O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny,

 • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,

 • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,

 • uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie studiów.


Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące wybrane oceny z toku studiów magisterskich oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kryterium decydującym o przyjęciu na te studia jest wartość wskaźnika rankingowego (R) obliczanego wg wzoru


R = OD + JO + OP + KW


w którym: OD - ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich, JO - ocena z języka obcego nowożytnego (końcowa), OP - ocena pracy dyplomowej, KW – punkty za rozmowę kwalifikacyjną. Oceny OD, JO oraz OP ustalane są na podstawie indeksu lub suplementu.
Szczegółowe kryteria zawierają zasady rekrutacji (plik do pobrania
).  


Kandydat na te studia powinien złożyć:

 • podanie do JM Rektora o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich oraz oświadczenie osoby (profesora lub dr hab.) o gotowości podjęcia się funkcji opiekuna naukowego kandydata. Do podania można dołączyć wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada) lub opinię przyszłego opiekuna naukowego;

 • oświadczenie kierownika Katedry, zatrudniającej przyszłego opiekuna lub kandydata, o zapewnieniu doktorantowi pensum obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z planu studiów doktoranckich;

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem;

 • CV lub życiorys;

 • opis zainteresowań naukowych;

 • kwestionariusz osobowy;

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich);

 • zgodę zakładu pracy na uczestnictwo w zajęciach studium doktoranckiego - dotyczy kandydatów zatrudnionych na umowę o pracę -  dokument ten nie jest obowiązkowy;

 • fotografie: 1 duża (dyplomowa), 2 małe (legitymacyjne)


Ponadto kandydat może dołączyć:

 • podanie (wniosek) do JM Rektora o przyznanie stypendium doktoranckiego;  

 • podanie do JM Rektora o zakwaterowanie w Domu Studenta - dotyczy kandydatów spoza Opola.   


Informacje dodatkowe:

 • składanie dokumentów od 21.09.2012 r. do 27.09.2012 r. do godz. 12:00;  

 • termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na 27.09,2012 r. na godz. 12:30 w sali A15;  

 • Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: informacje dotyczące osiągnięć kandydata z okresu studiów,  planów naukowych kandydata i obszaru jego przyszłej działalności naukowej;

 • ogłoszenie listy przyjętych nastąpi do dnia 28.09.2012 r.;

 • pierwsze zajęcia dydaktyczne odbędą się 01.10.2012 r.;

 • szczegółowe dane zamieszczono w zakładce „studia doktoranckie”;

 • bliższych informacji udzielają: mgr Hanna W. Fedczenko (774498487, w.fedczenko@po.opole.pl) oraz dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (774498370, s.witczak@po.opole.pl).


Pliki do pobrania:

opublikowano 2012-09-21

Rekrutacja 2012/2013

WYDZIAŁ MECHANICZNY
 POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne
STUDIA DOKTORANCKIE

w dyscyplinach  
BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
oraz MECHANIKA
na rok akademicki 2012/2013

O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny,

 • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,

 • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,

 • uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie studiów.


Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące wybrane oceny z toku studiów magisterskich oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kryterium decydującym o przyjęciu na te studia jest wartość wskaźnika rankingowego (R) obliczanego wg wzoru


R = OD + JO + OP + KW


w którym: OD - ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich, JO - ocena z języka obcego nowożytnego (końcowa), OP - ocena pracy dyplomowej, KW – punkty za rozmowę kwalifikacyjną. Oceny OD, JO oraz OP ustalane są na podstawie indeksu lub suplementu.
Szczegółowe kryteria zawierają zasady rekrutacji (plik do pobrania
).  


Kandydat na te studia powinien złożyć:

 • podanie do JM Rektora o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich oraz oświadczenie osoby (profesora lub dr hab.) o gotowości podjęcia się funkcji opiekuna naukowego kandydata. Do podania można dołączyć wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada) lub opinię przyszłego opiekuna naukowego;

 • oświadczenie kierownika Katedry, zatrudniającej przyszłego opiekuna lub kandydata, o zapewnieniu doktorantowi pensum obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z planu studiów doktoranckich;

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem;

 • CV lub życiorys;

 • opis zainteresowań naukowych;

 • kwestionariusz osobowy;

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich);

 • zgodę zakładu pracy na uczestnictwo w zajęciach studium doktoranckiego - dotyczy kandydatów zatrudnionych na umowę o pracę -  dokument ten nie jest obowiązkowy;

 • fotografie: 1 duża (dyplomowa), 2 małe (legitymacyjne)


Ponadto kandydat może dołączyć:

 • podanie (wniosek) do JM Rektora o przyznanie stypendium doktoranckiego;  

 • podanie do JM Rektora o zakwaterowanie w Domu Studenta - dotyczy kandydatów spoza Opola.   


Informacje dodatkowe:

 • składanie dokumentów od 29.06.2012 r. do 17.09.2012 r.;  

 • termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na 19.09,2012 r. na godz.9.00 w sali A15;  

 • Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: informacje dotyczące osiągnięć kandydata z okresu studiów,  planów naukowych kandydata i obszaru jego przyszłej działalności naukowej;

 • ogłoszenie listy przyjętych nastąpi do dnia 20.09.2012 r.;

 • pierwsze zajęcia dydaktyczne odbędą się 01.10.2012 r.;

 • szczegółowe dane zamieszczono w zakładce „studia doktoranckie”;

 • bliższych informacji udzielają: mgr Hanna W. Fedczenko (774498487, w.fedczenko@po.opole.pl) oraz dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (774498370, s.witczak@po.opole.pl).


Pliki do pobrania:

opublikowano 2012-06-28

Rekrutacja 2011/2012

WYDZIAŁ MECHANICZNY
 POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne
STUDIA DOKTORANCKIE

w dyscyplinie  
BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

na rok akademicki 2011/2012


O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny,

 • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,

 • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,

 • uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie studiów.


Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące wybrane oceny z toku studiów magisterskich oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kryterium decydującym o przyjęciu na te studia jest wartość wskaźnika rankingowego (R) obliczanego wg wzoru

R = OD + JO + OP + KW


w którym: OD - ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich, JO - ocena z języka obcego nowożytnego (końcowa), OP - ocena pracy dyplomowej, KW – punkty za rozmowę kwalifikacyjną. Oceny OD, JO oraz OP ustalane są na podstawie indeksu lub suplementu.
Szczegółowe kryteria zawierają zasady rekrutacji (
plik do pobrania).  

Kandydat na te studia powinien złożyć:

 • podanie do JM Rektora o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich oraz oświadczenie osoby (profesora lub dr hab.) o gotowości podjęcia się funkcji opiekuna naukowego kandydata. Do podania można dołączyć wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada) lub opinię przyszłego opiekuna naukowego;

 • oświadczenie kierownika Katedry, zatrudniającej przyszłego opiekuna lub kandydata, o zapewnieniu doktorantowi pensum obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z planu studiów doktoranckich;

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem;

 • CV lub życiorys;

 • opis zainteresowań naukowychosobowy;

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich);

 • zgodę zakładu pracy na uczestnictwo w zajęciach studium doktoranckiego - dotyczy kandydatów zatrudnionych na umowę o pracę -  dokument ten nie jest obowiązkowy;

 • fotografie: 1 duża (dyplomowa), 2 małe (legitymacyjne)


Ponadto kandydat może dołączyć:

 • podanie (wniosek) do JM Rektora o przyznanie stypendium doktoranckiego;  

 • podanie do JM Rektora o zakwaterowanie w Domu Studenta - dotyczy kandydatów spoza Opola.   


Informacje dodatkowe:

 • składanie dokumentów od 20.06.2011 r. do 19.09.2011 r.;  

 • termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na 20.09,2011 r. na godz.9.00 w sali A15;  

 • Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: informacje dotyczące osiągnięć kandydata z okresu studiów,  planów naukowych kandydata i obszaru jego przyszłej działalności naukowej;

 • ogłoszenie listy przyjętych nastąpi do dnia 21.09.2011 r.;

 • pierwsze zajęcia dydaktyczne odbędą się 03.10.2011 r.;

 • szczegółowe dane zamieszczono w zakładce „studia doktoranckie”;

 • bliższych informacji udzielają: mgr Hanna W. Fedczenko (774498487, w.fedczenko@po.opole.pl) oraz dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (774498370, s.witczak@po.opole.pl).


Pliki do pobrania:

Opublikowano: 2011-06-06

Rekrutacja 2010/2011

Rekrutacja na studia doktoranckie na rok akademicki 2010/2011
w dyscyplinie „Budowa i Eksploatacja Maszyn”

Do dnia 17 września 2010 roku, do godz. 14.00, w Dziekanacie ds. Studiów Doktoranckich – pok. A12 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, można składać dokumenty o przyjęcie na studia doktoranckie w dyscyplinie „Budowa i Eksploatacja Maszyn”.

Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące wybrane oceny z toku studiów magisterskich oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kryterium decydującym o przyjęciu na te studia jest wartość wskaźnika rankingowego (R) obliczanego wg wzoru


R = OD + JO + OP + KW


w którym: OD - ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich, JO - ocena z języka obcego nowożytnego (końcowa), OP - ocena pracy dyplomowej, KW – punkty za rozmowę kwalifikacyjną. Oceny OD, JO oraz OP ustalane są na podstawie indeksu lub suplementu.


Szczegółowe kryteria zawierają zasady rekrutacji (plik do pobrania).

Kandydat na te studia powinien złożyć:


 • podanie do JM Rektora o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich oraz oświadczenie osoby (profesora lub dr hab.) o gotowości podjęcia się funkcji opiekuna naukowego kandydata (formularze do pobrania). Do podania można dołączyć wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada) lub opinię przyszłego opiekuna naukowego;

 • oświadczenie kierownika Katedry, zatrudniającej przyszłego opiekuna lub kandydata, o zapewnieniu doktorantowi pensum obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z planu studiów doktoranckich (program i plan studiów do pobrania);

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem;

 • CV lub życiorys;

 • opis zainteresowań naukowych;

 • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich);

 • zgodę zakładu pracy na uczestnictwo w zajęciach studium doktoranckiego - dotyczy kandydatów zatrudnionych na umowę o pracę - dokument ten nie jest obowiązkowy;

 • fotografie: 1 duża (dyplomowa), 2 małe (legitymacyjne)


Ponadto kandydat może dołączyć:


 • podanie (wniosek) do JM Rektora o przyznanie stypendium doktoranckiego (wniosek do pobrania) wraz z oświadczeniem, że w trakcie pobierania stypendium nie podejmie dodatkowej pracy w pełnym wymiarze godzin. W przypadku kandydatów zatrudnionych na umowę o pracę koniecznym jest zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym wymiarze dodatkowej pracy poza Uczelnią;

 • podanie do JM Rektora o zakwaterowanie w Domu Studenta - dotyczy kandydatów spoza Opola (formularz do pobrania).


Informacje dodatkowe:

 • składanie dokumentów od 28.06.2010 r. do 17.09.2010 r.;

 • termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na 21.09.2010 r. na godz.9.00 w sali A15. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: informacje dotyczące osiągnięć kandydata z okresu studiów, planów naukowych kandydata i obszaru jego przyszłej działalności naukowej;

 • ogłoszenie listy przyjętych nastąpi do dnia 24.09.2010 r.;

 • bliższych informacji udzielają: mgr Wałda Fedczenko (774006106, w.fedczenko@po.opole.pl) oraz dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (774006279, s.witczak@po.opole.pl).


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego