Strona główna

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne
STUDIA DOKTORANCKIE (III-stopnia)
w dyscyplinach BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN oraz MECHANIKA
na rok akademicki 2018/2019

O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która: 

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny lub też była beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,
 • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,
 • uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie studiów.

Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące wybrane oceny z toku studiów magisterskich oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia doktoranckie jest wartość wskaźnika rankingowego (R) obliczanego wg wzoru

R = OD + OP +OE + OT + JO + OR

w którym: OD – ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich, OP – ocena pracy dyplomowej, OE – ocena z egzaminu dyplomowego, OT – średnia z toku studiów, JO – ocena z języka obcego nowożytnego (końcowa), OR – ocena uzyskana w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Oceny JO oraz OP ustalane są na podstawie indeksu lub suplementu. Szczegółowe kryteria zawierają warunki i tryb rekrutacji (plik do pobrania).

Kandydat na studia doktoranckie składa: 

 • podanie do JM Rektora o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich, do którego należy dołączyć oświadczenie osoby (profesora lub dr hab.) o gotowości podjęcia się funkcji opiekuna naukowego kandydata. Do podania można dołączyć wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada) lub opinię przyszłego opiekuna naukowego;
 • oświadczenie kierownika Katedry, zatrudniającej przyszłego opiekuna lub kandydata, o zapewnieniu doktorantowi pensum obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z planu studiów doktoranckich;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim lub równoważnym wraz z suplementem, a w przypadku uczestnictwa w programie „Diamentowy Grant” kopię dokumentu potwierdzającego w nim udział;
 • życiorys (CV);
 • wypełniony kwestionariusz osobowy;
 • fotografie: 1 duża (dyplomowa), 2 małe (zgodnie z wymaganiami do dowodu osobistego).

Ponadto kandydat może złożyć:

 • podanie do JM Rektora o zakwaterowanie w miasteczku akademickim - dotyczy kandydatów spoza Opola (podanie składa się za pośrednictwem Dziekana Wydziału).

Informacje dodatkowe: 

 • kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi, starający się o przyjęcie na studia III stopnia, mogą wystąpić w trybie indywidualnym o przeprowadzenie egzaminu rekrutacyjnego w formie dostosowanej do potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności kandydata w zakresie określonym w zasadach rekrutacji;
 • dokumenty należy składać w serkretariacie studiów doktoranckich (A-111), w okresie od 09.07. 2018 r. do 18.09.2018 r.;
 • termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na 19.09.2018 r. na godz. 8.30 w sali A102;
 • zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: informacje dotyczące osiągnięć kandydata z okresu studiów, planów naukowych kandydata i obszaru jego przyszłej działalności naukowej, stopnia znajomości języka angielskiego. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniany jest w skali ocen obowiązującej w Politechnice Opolskiej, a ocena negatywna wyklucza możliwość przyjęcia Kandydata na studia doktoranckie;
 • ogłoszenie listy przyjętych nastąpi do dnia 21.09.2018 r.;
 • termin rozpoczęcia studiów - 01.10.2018 r.;
 • szczegółowe dane zamieszczono w zakładce „studia doktoranckie";
 • bliższych informacji udzielają: mgr Justyna Pilawka (77 449 84 84, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dr hab. inż. Roman Dyga (774498440, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Pliki do pobrania: